کشف ژن مرتبط با بیماری های عضله قلب توسط محققان ایران-عکاسی منظره - عکاسی منظره

کشف ژن مرتبط با بیماری های عضله قلب توسط محققان ایران-عکاسی منظره

معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد گفت: برای نخستین بار در جهان، ژن جدیدی مرتبط با بیماریهای عضله قلب یا ‘کاردیومیوپاتی’ توسط پژوهشگران این بیمارستان و با همکاری دانشگاهی در انگلستان کشف شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار