کتامین مخدر هست، نیست، چیست؟

تاریخ انتشار پست : 1395-4-23 دسته : اخبار اجتماعی
بیشترین مشتری نوجوانان هستند / «کتامین» مخدر جدید بچه پولدارها

کتامین کِه این روزها اَز آن بِه عنوان مخدر نام برده می شود، دارویی اَست کِه مصارف پزشکی دارد اما دَر عین حال مورد سوء مصرف نیز قرار می گیرد.

نقل از, ماده مخدر کتامین, باشگاه خبرنگاران جوان, کتامین مخدر

نقل از, ماده مخدر کتامین, باشگاه خبرنگاران جوان, کتامین, مواد مخدر, اعتیاد دانش آموزان

به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در اخبار چند روز اخیر نام مخدری جدید آمده بود کِه میان دبیرستانی ها وَ پچه پولدارها خواهان بیشتری دارد. نام این ماده کتامین اَست وَ عوارض کوتاه مدت آن بیماری هایِ دهان وَ دندان وَ فشار خون عنوان شده است.

اما نکته قابل توجه این اَست کِه برخلاف اخبار منتشر شده وَ تصور عمومی بوجود آمده، کتامین ماده مخدر نیست بلکه دارویی اَست اَز دسته آنتاگونیست کِه مصرف پزشکی دَر اتاق عمل، درمان افسردگی وَ درمان حیوانات دارد کِه متأسفانه این روزها عده ای جوانان اَز آثار وَ عوارض کتامین روی بدن اَز آن سوء استفاده می کنند.

*کتامین مخدر چیست؟

کتامین یِک ماده مخدر وَ اَز داروهای آنتاگونیست گیرنده ای NMDA اَست وَ ابتدا بِه عنوان یِک ماده بیهوشی دَر حیوانات وَ پس دَر انسان استفاده شُد وَ امروزه بِه عنوان داروی بَرای درمان افسردگی بکار می رود.

کتامین داروی تضعیف کنندهٔ سلسله اعصاب مرکزی وَ هوشبری است. این دارو دَر سال 1963 بِه عنوان جایگزینی بَرای فن سیکلیدین وَ بَرای مصرف دَر دامپزشکی تولید شد. دَر مقایسه با برخی دیگر اَز داروهای هوش بری، کتامین کم خطرتر اَست چون تنفس وَ گردش خون را متوقف نمی کند وَ عق زدن غیر ارادی (gag reflex) را اَز کار نمی اندازد.

کتامین دَر انسان آثار توهم زا ایجاد می کند وَ بِه این دلیل دَر پزشکی استفاده ٔ کمی دارد، اما همچنان دَر دامپزشکی بَرای هوشبری رایج است.

*کتامین بِه عنوان دارو چه استفاده ای دَر درمان هایِ پزشکی دارد؟

کتامین یکی اَز انواع داروهای بیهوشی است. دَر حقیقت دارویی اَست کِه بیمار را دَر وضعیت بیدار باش نگه می دارد. این دارو بِه شکل آمپول هایِ 50 میلی گرمی موجود اَست وَ عضلانی بَرای بیهوشی هایِ کم عمق مورد استفاده قرار می گیرد.

افرادی کِه بَرای جراحی بیهوش شده اند با اثرات این دارو بِه خوبی آشنا هستند؛ حالتی اَست بین هوشیاری وَ بیهوشی کِه فرد میان زمین وَ هواست.

صدای اطرافیان را می شنود وَ آنها را می بیند اما خیلی توان حرکت وَ گفتار ندارد. بِه نوعی بیمار رام وَ کرخت است. فرامین را گوش می دهد اما آنقدر بِه هوش نیست کِه بتواند راه برود.

اگر پزشک بِه او بگوید دستت را تکان بده یا چشمانت را باز کن، می تواند این کارها را انجام دهد. البته کتامین بخشی اَز داروهای بیهوشی اَست کِه استفاده می شوَد وَ معمولا داروهای بیهوشی ترکیبی اَز چند دارواست. اطلاعات تکمیلی را متخصصان بیهوشی بهتر می دانند اما این دارو عوارض قلبی وَ تنفسی بَرای فرد بِه همراه دارد.

*کتامین داروی ضد افسردگی

روانپزشکان دَر یِک مطالعه جدید دریافتند کِه «کتامین» با تاثیر بَر نوعی اَز انتقال دهنده هایِ عصبی موسوم بِه «گلوتامات»، علائم افسردگی را کاهش می دهد.

این مطالعه نشان می دهد کتامین ظرف 24 ساعت علائم افسردگی را کاهش می دهد. این دارو کِه دَر تهیه داروهای بیهوشی کاربرد دارد، برخلاف دیگر داروهای افسردگی ظرف 24 ساعت اثر کرده وَ علائم افسردگی را دَر بیش اَز 60 درصد بیماران کاهش می دهد.

«سانجای ماتیو»، سرپرست این مطالعه می گوید: این پژوهش نشان می دهد کِه کتامین اثرات ضد افسردگی سریع وَ قوی دارد. با این حال باید تاکید کَرد کِه این دارو عوارض جانبی جسمی وَ روانی نیز دارد.

به گفته متخصصان، با وجود این تاثیر درمانی مثبت دَر تجویز کتامین باید بِه عوارض جانبی جدی آن مثل افزایش فشارخون توجه کرد.

روزنامه دیلی میل نوشت: پزشکان معتقدند کِه کتامین با تاثیر بَر انتقال دهنده هایِ عصبی گلوتامات باعث کاهش افسردگی می شود. گلوتامات انتقال دهنده هایِ عصبی هستند کِه انتقال اطلاعات اَز یِک سلول عصبی بِه سلول دیگر را تسریع می کنند.

*کاهش درد ناشی اَز شکستگی با تزریق فوری کتامین

محققان آمریکایی دَر تحقیقات خود دریافتند، تزریق سریعتر کتامین با دوز پایین بِه کاهش درد ناشی اَز شکستگی دَر کودکان کمک می کند.

کتامین بِه عنوان عامل تسکین درد، طی روندی با دوز 1 تا 1.5 میلی گرم بَر کیلوگرم بَرای کودکان تجویز وَ توصیه می شوَد دَر عرض 30 تا 60 ثانیه تزریق شود.

اما محققان آمریکایی دَر تحقیقات جدید خود دریافته اند کِه تزریق سریعتر کتامین دَر عرض تنها پنج ثانیه ممکن اَست منجر بِه کاهش نیاز بِه دوزهای بالاتر وَ تسریع دَر کاهش درد شود.

در این پژوهش دوزهای متفاوت کتامین بِه 60 کودک وَ نوجوان سالم با سن دو تا 17 سال با شکستگی ساعد تجویز شد؛ بِه طور کلی 95 درصد کودکان بِه طور موثری با دوز 0.7 تا 0.8 میلی گرم بَر کیلوگرم تسکین یافتند. عوارض ناخواسته، خفیف وَ بیشتر محدود بِه استفراغ نقل از شد.

نتایج این تحقیق دَر مجله Emergency Medicine منتشر شده است.

*فراموشی وَ ایست قلبی اثرات دارویی

این موضوع بِه دوز دارو بستگی دارد کِه چه آثاری را بَر بدن بیمار باقی بگذارد. دوز بالای کتامین می تواند باعث ایست قلبی وَ مرگ شود.

اما دوزهای پایین تا کمتر اَز یِک ساعت وَ حتی حدود یِک ربع، کرختی وَ فراموشی را بِه همراه دارد. مهم ترین مشکل فراموشی اَست وَ ممکن اَست فرد تا مدت ها متوجه نشود چه مسایلی بَرای او پیش آمده است.

این دارو حتی بِه شکل خوراکی هم مصرف می شود. اگر اخبار حوادث را مطالعه کنید با مواردی مواجه می شوید کِه می تواند نتیجه مصرف ناآگاهانه چنین موادی باشد.

اینکه گفته می شوَد کِه راننده ای را با خوراندن آبمیوه بیهوش وَ خودرویش را بِه سرقت برده اند نتیجه خوراندن کتامین است.

*کتامین وَ سرنوشت مشابه با ترامادول وَ ریتالین

سوء استفاده اَز داروها اتفاق عجیب وَ جدیدی نیست وَ چندین سال اَست کِه رواج پیدا کرده است. پیش قراولان این امر نیز برخی اَز دانش آموختگان یا محصلین پزشکی وَ شیمی هستند کِه با خصوصیات وَ آثار داروها آشنایی کاملی دارند.

پس اَز آنکه کاشف بِه عمل آمد کِه سوء مصرف ترامادول بیش اَز مصرف پزشکی آن شده است، ستادمبارزه با موادمخدر هشداری بِه وزارت بهداشت داد. هشداری کِه موجب شُد تا تولید وَ واردات این دارو ممنوع شده وَ ترامادول بِه لیست داروهای ممنوعه فرستاده شود.

ریتالین نیز سرنوشت مشابهی با ترامادول دارد. داروی شب امتحان کِه بَرای افزایش تمرکز وَ شب بیداری دَر شب هایِ امتحان حتی اَز سوی مشاوران تحصیلی تجویز می شود.

ریتالین نیز آثار مخرب بسیاری دارد وَ بارها وَ بارها کارشناسان وَ درمانگران اعتیاد وَ همین طور مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر نسبت بِه مصرف خودسرانه آن هشدار داده اند.

اکنون، کتامین نیز بِه سرنوشت ریتالین وَ ترامادول دچار شده وَ پس اَز آن کِه آنهایی کِه دسترسی بِه این دارو دَر بیمارستانها داشتند وَ با خواص آن آشنا بودند، پیش قراول استفاده نابجا اَز کتامین شدند وَ پس هم کِه مصرف آن را ترویج دادند.

این موضوع حتی دَر نقل از یکی اَز روزنامه ها بِه تاریخ سوم آذر 93 اشاره شده است. گرچه آن زمان هنوز کتامین نگرانی ایجاد نکرده بود.

در قسمتی اَز نقل از این روزنامه کِه بِه حالت نگران کننده مصرف موادمخدر وَ الکل دَر مدارس پرداخته آمده است: «نیما»، دانش آموز دوم دبیرستان کِه دَر محله بهارستان، دَر منطقه ۱۲ تهران درس می خواند، قیمت انواع مواد مخدر را می داند: «ماریجوانا گرمی 15 هزار تومان. گل همون علفه وَ هر بسته 30 هزار تومان، رولی هفت هزار تومان. چند روز پیش رفیقم یه کیلو گل خرید یه میلیون تومان. ساقی هم هَمه جا هست. توی همین پارک هم من دارم با شما صحبت می کنم، هست. من خودم هم می تونم ساقی باشم. توی مدرسه هم ساقی عمده داریم، حتی خیلی اَز بچه هایِ مدرسه میان وَ بهم می گن جنس داریم، پخش می کنی؟ ولی می گم نه. یکی دیگه اَز موادی کِه خیلی می بینم بچه ها مصرف می کنند، کِتامینه. من تا الآن مصرف نکردم؛ کتامین یه داروئه کِه اَز داروخونه می خرند».

کتامین مخدر هست، نیست، چیست؟

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :